Iniciar sessió

Instal·lacions GVA

 

La Direcció General de Medi natural i Animal, amb els Serveis territorials de Medi Ambient gestiona les instal·lacions recreatives, entre elles les zones d’acampada i campaments. I a aquest apartat t’expliquem com pots demanar l’autorització o declaració corresponent. 

Finalitat: Ocupació temporal per a grups de més de 10 persones amb finalitats educatives o socials.

No es pot estar més de 15 dies en aquesta mena d’instal·lació.

Es necessita autorització.

Finalitat: Ocupació temporal per a grups de menys de 10 persones.

No es pot estar més de 10 dies consecutius en aquesta mena d’instal·lació.

Es necessita presentar declaració responsable i prèvia reserva de les instal·lacions.

Xicoteta construcció oberta per a la pernocta ocasional. No està dotada d’instal·lacions.

Ús ocasional.

Gratuït i sense necessitat d’autorització.

Zona d’Acampada

És necessari realitzar la següent declaració responsable i reservar plaça de les instal·lacions que es vol fer ús. Per a això s’han de seguir una sèrie de passos. No obstant això, recomanem consultar la pàgina de la GVA per a obtindre una informació més ampliada:

 1. Ser entre 1 i 10 persones.
 2. Quan? En qualsevol moment sempre que siga abans de la data en la qual es vol realitzar l’acampada.
 3. Emplena la declaració responsable:
 4. On he d’anar si vull fer-ho presencial?
  • En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni.
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
 5. Per internet
 6. Documentació: Formulari de sol·licitud, que haurà de contindre:
  • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon de la persona sol·licitant, que sempre serà major d’edat.
  • Dades de la instal·lació on es va acampar.
  • Data d’inici i final de l’acampada.
  • Nombre de usuaris/participants
  • Nombre de menors d’edat
  • Nombre de vehicles
  • Data i signatura
  • Processar el tràmit telemàtic

Zona de Campament

És necessari sol·licitar la zona de campament abans d’anar. Per a això, s’han de seguir una sèrie de passos. No obstant això, recomanem consultar la pàgina de la GVA per a obtindre una informació més ampliada:

 1. Ser una associació, entitat, organisme o grup de més de 10 persones. 
 2. Quan? Com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat. Excepte per Setmana Santa i la posterior, Pasqua, juliol i agost, que es presenten durant el mes de gener. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini s’entendran desestimades.
 3. Emplena la sol·licitudUna vegada emplenes la sol·licitud, per presentarla presencialment s’ha de fer a:
  • En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni.
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
 4. Per internet:
 5. Documentació:Formulari sol·licitud que haurà de contindre.
  • Nom, domicili de l’associació, entitat, organisme o persona que organitza aquesta activitat i NIF. Acreditació de la persona responsable legal. Les associacions hauran de comunicar el seu número d’inscripció en el Registre d’Associacions.
  • Noms, cognoms, DNI, adreça i telèfon de la persona responsable del grup, que sempre serà major d’edat.
  • Nombre de participants i edat.
  • Llocs que se sol·liciten per ordre de preferència.
  • Data d’inici i final de l’acampada.
  • Programa d’activitats que es desitge realitzar, amb expressa indicació dels fins i expectatives que es persegueixen, que hauran d’estar d’acord amb la conservació de la naturalesa.
  • Pla d’assistència mèdica previst.
  • Pla d’emergència.
  • Compromís d’aplicar les condicions que s’establisquen per a conservar i mantindre neta la instal·lació.
  • Les sol·licituds es presentaran en registre (PROP) o s’enviaran per correu certificat.
  • Pla d’evacuació.
 6. Quins passos se segueixen?
  • Presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària.
  • Baremació de les sol·licituds per a la posterior adjudicació a les interessades o interessats, i formalització dels permisos.
  • Comunicació de les adjudicacions i formalització dels permisos.
  • Recollida i lliurament de les claus del campament a peu d’instal·lació, per les persones operàries de Senda Verda.
  • En el lliurament de claus se signarà una acta d’inici en la qual s’especificarà l’estat de la instal·lació, i en la devolució de les claus se signarà una acta de finalització després de realitzar una inspecció per a comprovar de nou l’estat d’aquesta.
 7. En cas de silenci administratiu la sol·licitud s’entendrà com desestimada.

Informació bàsica de cookies: Una cookie és un xicotet arxiu d'informació que es guarda en el seu navegador cada vegada que visita el nostre web. La seua utilitat és guardar l'historial de la seua activitat en el nostre web, de manera que, quan el visite novament, aquesta puga identificar-li i configurar el contingut de la mateixa sobre la base dels seus hàbits de navegació, identitat i preferències. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons desitge. Això podrà fer-ho mitjançant les opcions disponibles en la present finestra o a través de la configuració del seu navegador, segons el cas. Per a continuar navegant al nostre web serà necessària l'acceptació d'aquestes.
Acceptar