Iniciar sessió

PROP

El sistema d’informació PROP consisteix en una xarxa d’oficines geogràficament distribuïdes per a facilitar informació sobre tràmits o procediments de la Generalitat i sobre ocupació pública des de la perspectiva d’una administració orientada a la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya per a grups de més de 10 persones amb finalitats educatives o socials.
No es pot estar més de 15 dies en aquest tipus d’instal·lació.

És gratuït però es necessita autorització.

Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya.

No hi ha limitació d’estada.

És gratuït però es necessita autorització.

Xicoteta construcció oberta per a la pernocta ocasional. No està dotada d’instal·lacions.

Ús ocasional.

Gratuït i sense necessitat d’autorització.

Zona d’Acampada

És necessari sol·licitar la zona d’acampada abans d’anar. Per a això, cal seguir una sèrie de passos. No obstant això, recomanem consultar la pàgina del Prop per a obtindre una informació més ampliada: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=697&version=amp  

 

 1. Ser entre 1 i 10 persones. 
 2. Quan? Com a mínim, entre set i trenta dies abans de l’inici de l’activitat. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini s’entendran desestimades.
 3. Emplena la sol·licitud: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/27999_t_bi.pdf 
 4. On he d’anar si vull fer-ho presencial? 
  • En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni.
  • En les oficines de Correus, a la forma que reglamentàriament s’establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
 5. Per internet: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_sstt&version=1&login=c&idioma=es&idcatguc=pr&idprocguc=697
 6. Documentació: Formulari de sol·licitud, que haurà de contindre:
  • Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon de la persona sol·licitant, que sempre serà major d’edat.
  • Nombre de participants i edat.
  • Llocs que se sol·liciten per ordre de preferència.
  • Data d’inici i final de l’acampada.
  • Compromís d’aplicar les condicions que s’establisquen per a la conservació i el manteniment de la zona d’acampada.
 7. En cas de silenci administratiu la sol·licitud s’entendrà com desestimada.

Zona de Campament

És necessari sol·licitar la zona de campament abans d’anar. Per a això, cal seguir una sèrie de passos. No obstant això, recomanem consultar la pàgina del Prop per a obtindre una informació més ampliada: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14492&version=amp 

 1. Ser una associació, entitat, organisme o grup de més de 10 persones.
 2. Quan? Com a mínim, set dies abans de l’inici de la activitat. Excepte en Setmana Santa, Pasqua, juliol i agost, que es presenten durant gener i febrer. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini sentenderàn desestimades.
 3. Emplena la sol·licitud: https://www.gva.es/downloads/publicados/in/27999_t_bi.pdf 
 4. Documentació:Formulari sol·licitud que deurà contindre.
  • Nom, domicili de l’associació, entitat, organisme o persona que organitza l’activitat i NIF. Acreditació de la persona responsable legal. Les associacions deuran comunicar el seu número d’inscripció en el Registre d’Associacions.
  • Noms, Cognoms, DNI, direcció i telèfon de la persona responsable del grup, que sempre serà una persona major d’edat.
  • Nombre de participants i edat.
  • Llocs que es sol·liciten per ordre de preferència.
  • Data d’inici i final de l’acampada.
  • Programa d’activitats que es desitge realitzar, amb expressa indicació dels fins i expectatives que es persegueixen, que deuràn d’estar en consonància amb la conservació de la natura.
  • Pla d’assistència mèdica previst.
  • Pla d’emergència.
  • Compromís d’aplicar les condicions que s’establisquen per a conservar i mantindre neta la instalació.
  • Les sol·licituds es presentaran en registre (PROP) o se enviaran per correu certificat
  • Pla d’evacuació.
 5. Quins passos se segueixen? – Presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necesaria. – Baremació de les sol·licituds per la posterior adjudicació a les interessades o interessats, i formalització dels permisos. – Comunicació de les adjudicacions i formalització dels permisos. – Recollida i lliurament de les claus del campament a peu d’instal·lació, per les persones operàries de Senda Verda.
 6. En l’entrega de claus es firmarà un acta d’inici en la que s’especificarà l’estat de la instalació, i en la devolució de les claus es signarà un acta de finalització tras realitzar una inspecció per a comprovar de nou l’estat de la mateixa.
 7. En cas de silenci administratiu la sol·licitud s’entendrà com desestimada.

Informació bàsica de cookies: Una cookie és un xicotet arxiu d'informació que es guarda en el seu navegador cada vegada que visita el nostre web. La seua utilitat és guardar l'historial de la seua activitat en el nostre web, de manera que, quan el visite novament, aquesta puga identificar-li i configurar el contingut de la mateixa sobre la base dels seus hàbits de navegació, identitat i preferències. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons desitge. Això podrà fer-ho mitjançant les opcions disponibles en la present finestra o a través de la configuració del seu navegador, segons el cas. Per a continuar navegant al nostre web serà necessària l'acceptació d'aquestes.
Acceptar