Iniciar sessió

Política de Protecció de Dades

La Direcció / Órgan de Gobern de CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les seues normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control competents.

En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

  • Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimització, concebudes per a aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.
  • Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguen objecte de tractament les dades personals que siguen necessaris per a cadascun de les finalitats específiques del tractament.
  • Protecció de dades al cicle de vida de la informació: les mesures que garantisquen la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.
  • Licitud, leialtat i transparència: les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
  • Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
  • Minimització de dades: es dades personals seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
  • Exactitut: les dades personals seran exactes i, si fóra necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten.
  • Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantinguts de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.
  • Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
  • Informació i formació: una de les claus per a garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es facilite al personal involucrat en el tractament d’aquests. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seues obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.


La Política de Protecció de Dades de CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

En la seua conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conéixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seua activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que considere oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta Política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, tantes vegades com es considere necessari, per a adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Informació bàsica de cookies: Una cookie és un xicotet arxiu d'informació que es guarda en el seu navegador cada vegada que visita el nostre web. La seua utilitat és guardar l'historial de la seua activitat en el nostre web, de manera que, quan el visite novament, aquesta puga identificar-li i configurar el contingut de la mateixa sobre la base dels seus hàbits de navegació, identitat i preferències. Les cookies poden ser acceptades, rebutjades, bloquejades i esborrades, segons desitge. Això podrà fer-ho mitjançant les opcions disponibles en la present finestra o a través de la configuració del seu navegador, segons el cas. Per a continuar navegant al nostre web serà necessària l'acceptació d'aquestes.
Acceptar